Kredi për Femra Ndërmarrëse

 

Zgjeroni biznesin apo agrobiznesin tuaj me produktin enkas për femrat ndërmarrëse për t’i përmbushur nevojat e biznesit/agrobiznesit, apo zhvillim të mëtutjeshëm të bizneseve tuaja.

 

Karakteristikat e kredisë:

• 0% shpenzime administrative;

• shpejtësi maksimale e vendimarrjes;

• shuma prej 250€ deri 25,000€;

• deri në 60 muaj;

• grejs periudhë për biznese – 3 muaj, për agrobiznes – 12 muaj;

• nuk kërkohet çertifikata e regjistrimit të biznesit deri në shumën 10,000€;

 

Për shumën deri 5,000€:

• edhe pa bashkëhuamarrës

• edhe pa kolateral

• edhe pa garantues

• vetëm me letërnjoftim

Women Loan Agrobusiness front Women Loan Broshure business front

 

 
FINCA Kosovo is part of the FINCA Impact Finance Network, a group of 21 microfinance and financial institutions that provides socially responsible financial services and enables low-income entrepreneurs and small business owners to invest in the future.
©2018 FINCA Kosovo
Privacy Policy