Kredi për Femra Ndërmarrëse

 

Zgjeroni biznesin apo agrobiznesin tuaj me produktin enkas për femrat ndërmarrëse për t’i përmbushur nevojat e biznesit/agrobiznesit, apo zhvillim të mëtutjeshëm të bizneseve tuaja.

 

Karakteristikat e kredisë:

• 0% shpenzime administrative;

• shpejtësi maksimale e vendimarrjes;

• shuma prej 250€ deri 25,000€;

• deri në 60 muaj;

• grejs periudhë për biznese – 3 muaj, për agrobiznes – 12 muaj;

• nuk kërkohet çertifikata e regjistrimit të biznesit deri në shumën 10,000€;

 

Për shumën deri 5,000€:

• edhe pa bashkëhuamarrës

• edhe pa kolateral

• edhe pa garantues

• vetëm me letërnjoftim

Women Loan Agrobusiness front Women Loan Broshure business front

 

 
FINCA Kosovë është pjesë e rrjetit të FINCA Impact Finance, një grup prej 21 institucionesh mikrofinanciare dhe financiare që ofrojnë shërbime financiare me përgjegjësi shoqërore dhe u mundësojnë ndërmarrësve me të ardhura të ulëta dhe pronarëve të bizneseve të vogla që të investojnë në të ardhmen e tyre.
©2019 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë