Kredi Bujqësore deri 25,000 EUR – Apliko vetëm me Letërnjoftim


cover photo_kredi per bujqesi

FINCA për të plotësuar nevojat e klientëve ofron kredi për bujqësi deri në 25,000 EUR, me afat të kthimit të kredisë deri ne 60 muaj dhe me greis periudhë deri në 12 muaj. Deri në shumën 5,000 EUR ofron kredi pa kolateral, pa garantues dhe përgjigje brenda ditës.

FINCA synon të ndihmoj prodhuesit bujqësor për të arritur produktivitet sa më të madh. Biznesi bujqësor konsiderohet të jetë një sektor shumë i rendesishem për zhvillimin ekonomik te vendit. Prandaj, ne ofrojmë mbështetje financiare në mënyrë që klientëve tanë t’iu mundësojmë zgjerimin e biznesit të tyre duke investuar në pajisje te ndryshme, blerjen e farës, plehërimin, si dhe investime tjera që lidhen me blegtori, lavërtari dhe pemëtari.

FINCA me procedura të shpejta plotëson nevojat e agrobizneseve me efikasitet dhe profesionalizëm.

 
 
FINCA Kosovë është institucion mikrofinanciar degë e organizatës FINCA International me seli në Washington D.C., ShBA.
©2017 FINCA Kosovë
Politikat e Privatësisë