Current Promotions

Women Loan Agrobusiness front

Women Loan Broshure business front

 

Kredi për Femra Ndërmarrëse

Zgjeroni biznesin apo agrobiznesin tuaj me produktin enkas për femrat ndërmarrëse për t’i përmbushur nevojat e biznesit/agrobiznesit, apo zhvillim të mëtutjeshëm të bizneseve tuaja.

Karakteristikat e kredisë:

  • 0% shpenzime administrative;
  • shpejtësi maksimale e vendimarrjes;
  • shuma prej 250€ deri 25,000€;
  • deri në 60 muaj;
  • grejs periudhë për biznese – 3 muaj, për agrobiznes – 12 muaj;
  • nuk kërkohet çertifikata e regjistrimit të biznesit deri në shumën 10,000€;

Për shumën deri 5,000€:

  • edhe pa bashkëhuamarrës
  • edhe pa kolateral
  • edhe pa garantues
  • vetëm me letërnjoftim

auto loan

Regjistrimi i automjetit kurrë s’ka qenë më i lehtë

Kredi për regjistrim të automjetit tuaj në FINCA

Shpejtë dhe lehtë!!!

fcb_cover photo_kredi bujqesi & biznes

Kredi për Biznes & Bujqësi deri në 25,000 Euro
• Pa BASHKËHUAMARRËS

• Pa kolateral

• Pa garantues

2.fcb_cover photo_kredi renovim

Kredi për Renovim deri në 25,000 Euro
• DERI NË SHUMËN 5,000 Euro

• Pa BASHKËHUAMARRËS

• Pa kolateral

 

 
FINCA Kosovo is part of the FINCA Impact Finance Network, a group of 21 microfinance and financial institutions that provides socially responsible financial services and enables low-income entrepreneurs and small business owners to invest in the future.
©2019 FINCA Kosovo
Privacy Policy